FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årsmøte 2022 – dokumenter

Årsmøte i Lillehammer KFK blir torsdag 24.februar 2022 kl. 19.00 i kafeen i curlinghallen.

Saksliste og årsmøtedokumenter følger under.

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år i 2021, vært medlem av Lillehammer KFK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne saklisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
Sak 10: Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og eventuelt treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styreleder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlem
14.2 Kontrollutvalgets leder, medlem og varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlem
Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 

Vedlagt følger følgende dokumenter til årsmøte:

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Lillehammer KFK

Vedlegg: