FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Saksliste til årsmøtet i LKFK

Årsmøtet avholdes 21. februar i kafeen i curlinghallen. Saksliste med tilhørende saksdokumenter er nå tilgjengelig.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 18.01.2019. Årsmøtet avholdes den 21.02.2019 kl. 18.00 i kafeen i Curlinghallen.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Klubbhåndbok
10.2 Revidert sportsplan
10.3 Styrelederhonorar
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Nestleder
15.3 Øvrige styremedlemmer
15.4 Varamedlemmer
15.5 To revisorer
15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen

Dokumenter tilgjengelig:

Styrets forslag til forretningsorden
LKFKs årsberetning 2018
Årsregnskap 2018
Noter til årsregnskap 2018
Revisors beretning
Forslag og saker:
Klubbhåndbok (med organisasjonsplan)
Sportsplan 2019-2023
Styrets forslag til medlemskontingent og aktivitetsavgift
Styrets forslag til budsjett 2019
Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til ny valgkomité vil bli lagt frem på årsmøtet.

Klikk her for å gå til dokumentene.

Vel møtt!

Hilsen styret i LKFK

Vedlegg: