FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Saksliste til årsmøte i LKFK

Årsmøtet avholdes 21. mars i kafeen i curlinghallen. Saksliste med tilhørende saksdokumenter er nå tilgjengelig.

Til medlemmer i Lillehammer Kvinnefotballklubb 14.03.2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 16.02.2018.
Årsmøtet avholdes den 21.03.2018 kl. 18.00 i kafeen i Curlinghallen.

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Keepertrening for junior og senior
10.2 Vedtekter/lovnorm
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Nestleder
15.3 Øvrige styremedlemmer
15.4 Varamedlemmer
15.5 To revisorer
15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen

Dokumenter tilgjengelig:
Styrets forslag til forretningsorden
Idrettslagets årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Forslag og saker:
Innsendte forslag
Forslag til nye vedtekter i samsvar med NIFs lovnorm
Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
Styrets forslag til budsjett
Klikk her for å gå til dokumentene

Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til ny valgkomité vil bli fremlagt på selve årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i LKFK

Vedlegg: