FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Saksliste for årsmøte i LKFK

Årsmøtet avholdes 18.februar i cafeen i curlinghallen. Vedlagt ligger saksliste og saksdokumenter.

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte 18.januar.

Årsmøtet avholdes den 18. februar kl 19.00 i Cafeen i Curlinghallen.

Under følger sakslisten for årsmøtet og vedlegg

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Velge dirigent(er)

Sak 3: Velge protokollfører(e)

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Orientering om ny lovnorm

10.2 Sportslig støtte i 2020

10.3 Ungdomsutvalg

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styreleder, nestleder, øvrige styremedlemmer, varamedlemmer

14.2 Kontrollutvalg

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomite

Vedlegg:

– Styrets forslag til forretningsorden (Vedlegg 1)

– LKFKs årsberetning 2019 (Vedlegg 2)

– Regnskap (Vedlegg 3)

– Noter til regnskap (Vedlegg 4)

– Revisjonsberetning (Vedlegg 5)

– Forslag og saker (Vedlegg 6)

– Styrets forslag til medlemskontingent og treingsavgift (Vedlegg 7)

– Styrets forslag til budsjett (Vedlegg 8)

– Styrets forslag til organisasjonsplan (Vedlegg 9)

Innstilling til styret, kontollutvalg og valgkomite blir lagt fram på årsmøtet

Dokument med saksliste og alle vedlegg finner du her

Vell møtt til årsmøte!

Vedlegg: