FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Lillehammer Kvinnefotballklubbs fotballfond

På årsmøtet 25. februar 2021 ble det vedtatt å opprette Lillehammer fotballfond. Et fond som er sentralt i klubbens arbeid med å inkludere alle jenter og kvinner som ønsker å spille fotball.

Informasjon om fondet og søknadsprosess finner du i fondets VEDTEKTER:

Lillehammer kvinnefotballklubb skal være en klubb for alle. Klubben skal derfor arbeide aktivt for at alle jenter og kvinner som ønsker det, skal få spille fotball – uansett sosial og økonomisk bakgrunn. Den enkeltes økonomi skal derfor ikke være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter.

Lillehammer kvinnefotballklubb vedtok på årsmøtet 25. februar 2021 å opprette et eget økonomisk fond som kan bidra ved behov til å dekke spilleres utgifter – Lillehammer kvinnefotballklubbs fotballfond (Fondet). Årsmøtet ga samtidig styret fullmakt til å etablere Fondet med tilhørende vedtekter m.v.

Fondets kapital skal bygges opp av klubben sammen med støttespillere som offentlige og private virksomheter, og enkeltpersoner.

Fondet er tilført en startkapital på 50 000 kroner gjennom vedtak på årsmøtet 25. februar 2021. Styret skal før hvert årsmøte vurdere behovet for å tilføre ytterligere kapital fra klubben til Fondet, og eventuelt fremme sak om dette til årsmøtet.

Styret skal aktivt søke støttespillere til Fondet. Midler tilført fra støttespillere bør utgjøre hoveddelen av Fondets kapital.

Det opprettes en egen konto for Fondet. Midler som skytes inn til Fondet skal kun benyttes i samsvar med Fondets formål og i henhold til de regler og retningslinjer som følger av disse vedtektene.

Støttespillere kan profileres på Lillehammer kvinnefotballklubbs hjemmeside (evt. på Fondets hjemmeside).

Det skal føres løpende oversikt over Fondets midler, både om innskudd i Fondet og om tildeling av midler. Lillehammer kvinnefotballklubbs styre skal motta rapport om innskudd, tildeling og Fondets kapital minst to ganger årlig, herunder en årsrapport som avgis i god tid før årsmøte i Lillehammer kvinnefotballklubb.

Styret skal sørge for at Fondet blir kjent for støtteapparat, spillere og foresatte.

Midler fra Fondet kan tildeles Lillehammer kvinnefotballklubbs spillere på alle aldersnivåer. Ved tildeling skal spillere i barnefotball og yngre årsklasser i ungdomsfotballen prioriteres.

Tildeling fra Fondet kan gå til dekning av

  • medlems- og treningsavgift
  • deltagelse på fotballskoler og lagenes cupturer.

Fondet kan dekke inntil 50 % av de samlede kostnader. I enkelttilfeller vil dette kunne fravikes.

Tildeling skjer på bakgrunn av familiens økonomiske bæreevne, der det i tillegg kan legges vekt på hensynet til integrering og mangfold, samt andre sosiale hensyn.

Bidrag fra fondet forutsetter i utgangspunktet deltakelse på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter. Andre offentlige støtteordninger skal være utprøvd før tildeling.

Tildeling skjer under hensyn til at Fondets økonomi skal være bærekraftig.

Søknad om tildeling kan skje gjennom søknad til Lillehammer kvinnefotballklubb v/fondets egen e-postadresse, eller gjennom henvendelse fra lagenes støtteapparat. Daglig leder kan også av eget tiltak ta kontakt med potensielle søkere eller dennes støtteapparat.

Søknad skal være skriftlig og skal inneholde informasjon om søkernes familiesituasjon, økonomiske forhold og andre forhold som er relevante for vurderingen av søknaden. Søknaden skal begrunnes. Klubben kan be om tilleggsopplysninger.

Søknader behandles fortløpende. Dersom det er grunn til å tro at flere søknader vil komme inn innen samme tidsrom, kan behandlingen av søknader utstå slik at flere søknader kan behandles samtidig. 

Søknaden avgjøres av daglig leder sammen med den styret peker ut. Ved stemmelikhet avgjøres søknaden av styrets leder, eller av styrets nestleder dersom styrets leder deltar i behandlingen av søknaden. Dersom daglig leder eller den styret peker ut er inhabile, deltar styrets leder eller nestleder i behandlingen av søknaden.

På bakgrunn av den skriftlige søknaden gjennomfører en representant for Fondet en samtale med søker før eventuell tildeling.

Avgjørelsen nedtegnes skriftlig med en kortfattet begrunnelse for avgjørelsen. Søknaden, avgjørelsen, eventuelle vedlegg og kopi av faktura betalt av Fondet arkiveres av daglig leder. Daglig leder og styret har taushetsplikt om alle forhold ved søknaden.   

Søknader sendes til 

fotballfond@lkfk.no

Lillehammer, 10. mai 2021

Styret i Lillehammer Kvinnefotballklubb